Gestio de projectes

En aquest mòdul s’estudiaran tots els documents que formen part d’un projecte tècnic (memòria, plec de condicions, planols, esquemes ) També aprendrem a usar eines com Autocad i SolidWorks , per a la realització de plànols i esquemes, MsProject per a la planificació del projecte i càlcul de recursos i costos, simuladors … Al finalitzar el mòdul hem de ser capaços planificar, fer el seguiment i gestionar qualsevol projecte de telecomunicacions  ...
-->