Gestio de projectes

gestio prog

En aquest mòdul s’estudiaran tots els documents que formen part d’un projecte tècnic (memòria, plec de condicions, planols, esquemes )

També aprendrem a usar eines com Autocad i SolidWorks , per a la realització de plànols i esquemes, MsProject per a la planificació del projecte i càlcul de recursos i costos, simuladors …

Al finalitzar el mòdul hem de ser capaços planificar, fer el seguiment i gestionar qualsevol projecte de telecomunicacions

ms-projectAutoCADsolidworks